Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Özel Ağaçlandırma ve Projeler Dairesi Başkanlığı

 ÖZEL AĞAÇLANDIRMA VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİa) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünce yapılacak veya takip edilecek her türlü etüt, proje ve revizyonları yapmak/yaptırmak, merkeze gelen etüt, proje ve revizyonları incelemek/incelettirmek ve onaylamak,

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda proje dispozisyonunu geliştirmek, iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak ve yaptırmak, birim fiyat tespitinde koordinasyonu sağlamak ve birim fiyat cetvelini yayımlamak/yayımlatmak,

c) Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların ağaçlandırma ve erozyon kontrolu amaçlı çalışma yapılmak üzere Bakanlık adına tahsis edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Gerçek ve tüzel kişilerle kamu kuruluşlarından gelecek özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel fidanlık, özel imar- ihya, özel enerji ormanı ve mera ıslahı taleplerinin etüt ettirilmesini, gerekirse projelendirilmesini sağlamak, özel ağaçlandırma yapacaklara mevzuatı gereğince mevcut veya teşkil edilecek kaynaklardan verilecek teşvik ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

e) Orman rejimine giren alanlarda, özel ağaçlandırma talebinde bulunanlara saha tahsisi yapılmasına dair iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, ormanlık alanlarda, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak olan özel ağaçlandırma çalışmalarının tüm kayıtlarını tutmak veya tutturmak,

f) Etüt-proje ve özel ağaçlandırma yıllık programlarını yapmak ve bütçelerini hazırlamak,

g) Proje uygulamalarını kontrol etmek veya ettirmek,

h) Görev alanına giren konularla ilgili müracaatları incelemek/incelettirmek,

ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.